Kosztorys budowlany

Wykonanie kosztorysu budowlanego jest wymagane podczas składania wniosku do banku o przyznanie kredytu na budowę domu. Jest to najważniejszy dokument, który należy przygotować przed rozpoczęciem budowy. Pozwala on wstępnie oszacować koszty inwestycyjne. Przed rozpoczęciem tworzenia kosztorysu należy zakupić projekt budowlany, który będzie podstawą do wykonania kalkulacji i wyliczeń. Do projektu często dołączany jest wstępny kosztorys, jednak należy pamiętać, że może on się bardzo różnić od realnego kosztu budowy.

Kosztorys budowlany – kategorie wydatków

Draft Studio podczas tworzenia kosztorysu budowlanego bierze pod uwagę:

 • koszt budowy konstrukcji budynku;
 • koszty wykonania dachu;
 • stolarkę zewnętrzną;
 • wykończenie wnętrza budynku.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Wykonanie kosztorysu budowlanego pozwala zaplanować i przewidzieć wydatki związane z budową domu lub innego budynku użytkowego. Wśród prac budowlanych uwzględnionych w projektach znajdują się między innymi:

 • prace ziemne, fundamentowe, a także konstrukcja posadzki parteru;
 • roboty murowe;
 • wykonanie stropu;
 • konstrukcja i pokrycie dachu;
 • izolacja przeciwwilgociowa oraz ocieplenie;
 • stolarka otworowa;
 • wykończenie ścian i sufitów;
 • prace elewacyjne i roboty zewnętrzne;
 • tarasy i wejście do domu;
 • wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, c.o.

Każdy z etapów prac musi być szczegółowo rozwinięty i najczęściej składa się z kilku lub kilkunastu działów i poddziałów. W kosztorysie należy także wpisać materiały wykorzystywane podczas budowy.

Przedmiar

Przedmiar budowlany jest podstawą do stworzenia kosztorysu. Jest to wyliczenie ilości robót i zarazem pierwszy etap do wykonania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i powykonawczego. Jest to zestawienie przewidywanych do wykonania prac budowlanych, które tworzą proces inwestycyjny. Każda pozycja przedmiarowa jest rzetelnie i profesjonalnie opisana w oparciu o znajomość „sztuki budowlanej”. Pozycje robót w przedmiarze muszą być odpowiednio znormalizowane, podzielone wg branż. Przedmiar Robót obejmuje rodzaj prac, jednostkę obliczeniową oraz ilość zgodną z dokumentacją projektową lub pomiarem inwentaryzacyjnym.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski opracowuje się przed rozpoczęciem budowy i ma ona za zadanie pokazać Inwestorowi wartość zamierzonej inwestycji. Kosztorys inwestorski zawiera wszystkie informacje dotyczące wstępnych kosztów budowy wraz z kosztami związanymi z:
– uściśleniem technologii wykończenia;
– rodzajem użytych do budowy materiałów;
– sposobem wykonania wszystkich prac.

Podstawą do wykonania kosztorysu jest dokumentacja projektowa np. projekty budowlane, wykonawcze, przetargowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Kosztorysy inwestorskie, przy inwestycji wymagającej wyboru firmy budowlanej, stanowią odniesienie do przedstawianych przez wykonawców kosztorysów ofertowych.

Poprzez analizę można wywnioskować, jakie oferty są niedoszacowane, jakie mają rażąco niską ceną a jakie zostały przeszacowane.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy wykonywany jest przez wykonawców w celu określenia wartości oferty danego zadania inwestycyjnego. Kosztorys ofertowy składa się wraz z ofertą do publicznych lub prywatnych postępowań przetargowych.

Kosztorys ofertowy jest bardzo przydatny w trakcie wszystkich etapów budowy domu. Podstawą do jego wykonania są projekty budowlane lub wykonawcze oraz przedmiary robót.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy wykonuje się w przypadku, jeśli przed rozpoczęciem prac nie można jednoznacznie określić zakresu inwestycji. Ilości poszczególnych robót w Kosztorysie powykonawczym brane są z bezpośredniego pomiaru wykonanych na budowie prac.